Start
Svenska original
Engelska original
Referenslitteratur
Index
Källförteckning
Söklista

 

Svenska original

I förevarande sektion förtecknar jag originalutgåvor & originalpubliceringar utgivna i Sverige.

Förteckningarna är sorterade i olika kategorier efter typ av publikation.

 

(Detektiv-)romaner & Novellsamlingar1
  Två särskild kategori existerar för Mary Westmacottromaner respektive Övriga skrifter.
  Därtill förekommer även en särskild kategori för Sophie Hannahs Poirotromaner.

 

Följetonger

 

Noveller
  En särskild kategori existerar för
Novellpastischer.

 

Film- & Teaterpublikationer

 

1 Kategorin inbegriper även ett antal verk i andra genrer!